Nuachtlitir Meán Fómhair


Ba mhaith liom fáilte a chur roimh gach duine ar ais ar scoil i mbliana, idir dhaltaí, thuistí agus mhúinteoirí. Tá súil agam go raibh samhradh tairbheach agus taitneamhach agaibh go léir. Ba mhaith liom fáilte faoi leith a chur roimh na páistí, múinteoirí agus tuistí nua ar fad a thosaigh linn. Tá súil againn go mbainfidh sibh sult as bhur n-am linn. 
Ba mhaith liom a chur i gcuimhne daoibh go mbíonn fáilte romhaibh i gconaí teacht chugainn má tá deacracht, moladh nó ceist agaibh. Ní gá ach glaoch a chur orainn agus cruinniu a eagrú.
 

I mbliana tá múinteoirí nua againn, Múinteoir Seán Óg Dé Búrca,Darragh Mac an Mháistear & Lauren Nic an Fhallaigh. Ba mhaith linn fáilte mór a chur rompu go Scoil na gCeithre Maol.

I warmly welcome everyone back to school this year, students, parents and teachers alike. We hope you all had an enjoyable summer. I would especially like to welcome all our new children and their parents – we hope you enjoy your time with us. 
I would like to remind all parents that you are always welcome in the school to discuss any issues, problems or suggestions you may have. Just contact the office or ring the school mobile to make an appointment. We have some new members of staff Múinteoir Seán Óg Dé Búrca, Darragh Mac an Mháistir & Lauren Nic an Fhallaigh. We welcome them to our school.

 

Foireann na Scoile/School Team

Tá Múinteoir Noirín le Naíonáin Bheaga & Mhóra, Múinteoir Lauren le Naíonáín Mhóra & Rang 1, Múinteoir Frances le Rang 2, Múinteoir Darragh le rang 3 & 4, agus Múinteoir Seán Óg le rang 5  6.

Tá Múinteoir Julie agus Múinteoir Roisín ag obair mar múinteoirí Tacaíocht Foghlama. Is í Vera Nic Suibhne ár Oifigeach idirgabhála baile, scoile, pobal. 

Tá runaí páirt aimsire againn (Mary). Muna bhfuil tú in ann teacht uirthí – fág teachtaireacht le do thoil & beimid í dteaghmháil leat. Fón scoile 096 73828 nó 087 9152568

Múinteoir Noirín is teaching Junior & Senior Infants, Múinteoir Lauren has Senior Infants and 1st class,  Múinteoir Frances has 2nd class.

Múinteoir Darragh has 3rd & 4th class,

Múinteoir Seán Óg has  5th & 6th class,

Múinteoir Julie & Múinteoir Roisín are our Learning Support teachers.

Vera Sweeny is our HSCLO (Home School Community Liaison Officer)

We have a part –time secretary (Mary). If you don’t get through to us please leave a message and we will get back to you. Call 096 73828 or  087 9152568.

 

Ranganna/Classes

Tá rang na Naíonáin Shinsearacha roinnte an bhlian seo de réir liosta abítire. Beidh na múinteoirí ag pleanáil le chéile – ag déanamh an curaclam céanna agus ag usáid na leabhair céanna.

B’fhéidir nach mbeidh siad ag déanamh an obair céanna go laethúil ach clúdóidh siad an obair céanna ó cheann ceann na bliana. Más rud é go bhfuil ceist agat déan teagmháil leis an múinteoir chun é a phlé. 
This year Senior Infants has been split according to an alphabetical list of names. This was done to keep classes smaller. Their class teachers will liaise with one another in planning for the year – they will cover the same curriculum & use the same books.
There will be differences in what they are doing on a daily basis in some subjects but they will cover the same work over the course of the school year.  Any question or concerns please arrange to meet with the class teacher to discuss this. 

Tacaíocht Foghlma/Learning Suport

Tá foireann Tacaíocht Foghlama againn, rud a chiallaíonn go mbeidh Tacaíocht Foghlama Gaeilge, Béarla agus Mata ar fáil de réir riachtanais na bpáistí & torthaí na scrúdaithe caighdeánaithe. Cuirfear an Tacaíocht Foghlama seo ar fáil taobh istigh don rang chomh maith le taobh amuigh.

Learning Support will be given in Irish, English and Maths based on pupil needs and standardised test results. This Learning Support will be given both within and outside of the classroom.

 

 

Tinreamh/Attendance

Le bhur dtoil, más eol duit go mbeidh do pháiste déanach ag teacht ar scoil nó as láthair don lá, an bhféadfá scéal a chur (tré ríomhpost nó ar an bhfón) chuig an oifig roimh 9.15 rn. Glaofar an rolla ag 9.30 rn, agus má tá páiste in easnamh ag an pointe sin, gan an scéal a bheith ar eolas ag an scoil, breacfar síos iad mar ‘as láthair’ don lá uilg, fiú má thagann siad ar scoil tar éis sin.

De réir an tAcht Oideachais 2000, tá se de dualgais ag an scoil tuairisc a chur ar aghaidh chuig an Bord Náisiúnta Leasa Oideachas maidir le asláithreacht ós cionn 20 lá, mar sin, tá sé fíorthabhachtach go mbeadh an teolas againn má tá do páiste déanach ar scoil ar aon cúis.

If your child is going to be late for school or absent, could you please inform the office (by e-mail or by phone) before 9.15 am. The roll will be called at 9.30 am, and if a child is missing at that point, without the school having been informed, the child will be noted as ‘absent’ for the entire day, even if they arrive at school after that point. According to the Education Welfare Act 2000, the school must report an absence of more than 20 days per year to the National Education Welfare Board. Therefore it is extremely important that you let the school know if your child is going to be late for any cause.

 

Lón/Lunch

Mar is eol daoibh tá polasaí lóin sláintiúil againn i nGaelscoil na gCeithre Maol le fada an lá. Níl cead ag páistí aon bhia nó deoch nach bhfuil sláintiúil a thabhairt ar scoil. Tá lón ar fáil sa scoil do na daltaí ó Carambola Níl cead milseáin, criospaí, seacláid nó bia le uimhrecha E a ithe ar scoil. 

Beidh lón na scoile ag tosú ó 4/9/17.
There is a lot of talk these days about what we are feeding our children. At Gaelscoil na gCeithre Maol we have a healthy lunch policy. Children should only bring drinks and foods to school that are healthy.

No sweets, crisps, chocolate or foods containing a lot of E additives are allowed.   School lunches will be provided from the 4th September.

Cnónna

Meabhraítear do chuile dhuine arís nach bhfuil cead cnónna a thabhairt isteach ar scoil ná aon táirgí le cnónna iontu mar gheall ar ailléirge.

We remind you once again that all nuts and nut products are strictly banned in the school due to nut allergies.

 

Sabháltacht na páistí

Ar bhonn Sláinte agus Sábháilteachta, coinnigh súil ar bhur bpáistí nuair a bhailíonn sibh iad ag 1.30in/2.30in.

When collecting children at 1.30pm and 2.30pm, please keep a close eye on them for Health and Safety reasons. Meet them at the school and walk together to the car.   

 

Cosc ar bréagáin/gadgets

Tá lán cosc ar bréagáin a thabhairt ar scoil. Ina measc: ipods, fón póca, rothlóir, stickeez, Match Attax srl.

It is forbidden to bring toys or gadgets to school. This includes ipods, spinners, Match Attax, Stickeez & mobile phones.

 

Lipéidí ar gach rud

Le bhur dtoil, an bhféadfach sibh lipéid a chuir ar gach rud a mbaineann le do páiste a thagann ar scoil. Sé sin, éadaí scoile, cóta scoile, mála scoile. Ní féidir linn bheith freagrach as treallamh na páistí, agus níl an tám ag na múinteoirí troideanna a réiteach idir na páistí maidir le rudaí nach bhfuil lipéidí orthu

Please can you ensure that all of your child’s belongings are labelled with their name. This includes school uniform, school coat, school bag etc. The school cannot be responsible for the children’s belongings, and teachers do not have the time to settle disputes between pupils about ownership. 

Cuirí Breithlá

Ar mhaithe le sonas gach páiste sa scoil ní cheadófar cuirí a dháileadh taobh istigh de limistéir na scoile muna bhfuil cuireadh ann do gach páiste sa rang. Gabhaimid buíochas le tuistí as ucht comh-oibriú linn sa chéim seo.

In order to ensure the happiness of every child in the school, we would ask you (and your child) not to distribute birthday invitations within the school grounds unless there is an invitation for every child in the class. We thank you for your cooperation on this matter.

 

Caidreamh Baile Pobail Scoile/Home School Community Liaison Officer

Beidh Vera Níc Shuibhne ár Múinteoir Caidreamh Baile Pobail Scoile ag déanamh teaghmháil libh i rith na bliana. Tá sí ag eagrú Maidin Caife faoi láthair do Mí Deireadh Fómhair.

Vera Nic Suibhne, our Home School Community Liaison Officer will be liaising with you over the school year. She is currently organising a Coffee Morning for early October where you can meet with her & one another.

 

 

Dea-Nuacht

Comhgháirdeas le Múinteoir Michelle agus Cyril ar saolaíodh iníon óg dóibh.

Congratulations to Múinteoir Michelle and Cyril on the birth of their daughter Annie.

Tá Múinteoir Cláir ar Saoire Mháithreachais anois. Guimid gach rath uirthi.

Múinteoir Cláir is on maternity leave and we wish her all the best.

 

Gaeilge/ Irish
Cuirfimid an béim ar an Ghaeilge ó tús na scoil bliana. Chun cabhrú linn tá sé tábhachtach spies

a leiri mar thuismitheoir. Tuigimid go bhfuil léibhéal Gaeilge difriúl ag gach duine, ach iarrfaimid ort an oiread atá agat a úsáid linne, sa bhaile agus i dtimpeallacht na scoile. Tugann sé seo le fios don dalta go bhfuil meas agus tábhacht ag baint leis an nGaeilge i súile an tuismitheora.

As we do each year, we will be focusing very strongly on Gaeilge from the start of the school year. To help us we look for your support in using all the Gaeilge you have with your children, with us and with each other – at home, at the school gates, on the school premises. This will show the children how important and respected Gaeilge is to us all.

 

Airgid Leabhair/Book Money

Ná déanaigí dearmad an Bille don bhliain a ioc chomh luath agis is féidir (roimh an 30ú Meán Fómhair) le bhur dtoil. Má tá deacracht agat an méid iomlan a ioc, is féidir socrú a dhéanamh é a ioc de réir a chéile, Cuir glaoch orainn mas mian leat. Bíodh an múinteoir ranga ag bailiú an t-airgead.

Please don’t forget that the Bill for School books is due for payment as soon as possible (before the 30th September). Should you be experiencing difficulty in paying the full amount arrangements can be made to pay it in instalments. Please contact us if you wish to arrange payment in this way. The class teacher will collect the money.

 

Meabhrú: Uaireanta Scoile /School Times

Geataí na scoile oscailte ag 8:40 & tosnaíonn an scoil ag a 8.50 a.m. agus críochnaímid ag a 1.30p.m. do na naíonáin agus 2.30p.m. do na ranganna eile. Ní féidir leis an scoil a bheith freagrach as na páistí taobh amuigh de na hamanna sin. Iarraimid ar thuismitheoirí na páistí a fhágáil ar scoil in am agus iad a bhailiú ón scoil in am ag deireadh an lae.

School gates open at 8:40 and school starts at 8.50 a.m. and finishes at 1.30 p.m. for infants and 2.30 p.m. for all other classes. The school cannot be responsible for children outside of these times. We would ask all parents to be punctual in leaving the children to school in the morning and collecting them in the afternoon.

 

Gníomhaíochtaí/Activities

Damhsa: Ranganna Rince le Nessa Timlin

Cuirfear tús le ranganna rince Gaelach i nGaelscoil na gCeithre Maol, an Déardaoin seo chugainn.

Irish Dancing classes are commencing in school this coming Thursday.

 

Corpoideachas/P.E.

Beidh C.O ag an scoil ar fad gach Máirt & Déardaoin. Caithfidh na páistí culaith reatha agus bróga reatha a chaitheamh ar na laethanta seo agus éide scoile ar na laethanta eile.

Every class will do P.E on a Tuesday & Thursday. They should wear their school tracksuit & trainers on these days and school uniform on other days.

 

CEOL/Music

Feadóg Stáin/Tin Whistle
Bíonn ár múinteoir Ceoil Mark McDonnell sa scoil gach Déardaoin ag múineadh feadóg stáin do na páistí ó rang a 1 – rang a 6 ag tosú an seachtain seo chugainn. 
Our Music teacher will teach tin whistle to children from 1st class – 6th, starting next week.

Céilí Ukulele do rang 5 & 6 a tosú an Dé Chéadaoin 13ú MF. Ukulele classes for 5th and 6th class starting the 13th September.

 

Obair Bhaile/Homework

Caithfear an obair bhaile a dhéanamh go deas néata gach oíche. Muna bhfuil an obair bhaile déanta ag do pháiste seans ann go gcoimeádfar istigh iad ag am sosa chun é a dhéanamh ionas go mbeidís suas chun dáta lena páistí eile.

Homework is a very important part of your child’s school year and care should be taken by all parents to ensure that their child’s homework is completed neatly every day. Please note that if your child comes to school without their homework completed in full, they may have to stay in at lunch time to complete it. This is not intended as a punishment but to ensure that they are keeping up with their peers.

 

Iompar sa scoil/Behaviour 
Cuirimid an béim ar dea-iompar seachas déileáil le droch-iompar. Molfar macántacht ins na páistí. Ba choir do gach páiste bheith dea-bheasach le oidí, tuistí, páistí & cuairteoirí. Ní mór do pháistí meas a bheith acu ar fhoirgneamh, troscán na scoile & shealúchas pearsanta daoine eile. Iarraimid ar tuistí é seo a phlé lena bpáistí. Tá an polasaí le fáil ar suíomh idirlíne na scoile. 
We encourage good behaviour and commend honesty. Every child should be friendly and well-mannered with teachers, parents, pupils & visitors. Children should respect the school property and building, as well as other people’s personal possessions. Please discuss good behaviour with your child (ren). A full copy of the school Cód Smachta/Discipline Policy is on the school website. 

 

Foirm – Sonraí Teagmhála/Contact Details: 
Má tá aon athrú i do chuid sonraí teagmhála, is gá scéal a chur chuig an oifig láithreach – tá foirm seolta abhaile le líonadh.

If your contact details have changed in anyway, please inform the school as soon as possible as it is vital that we be able to contact parents at all times – a form has been sent home.

 

Grianghrafanna/Photos

Ó am go chéíle tógaimid grianghrafanna na bpáistí. Muna bhfuil cead againn grianghraf do pháiste a úsáid ní gá ach insint dúinn.

From time to time we take childrens/group photographs for use in local media or the school website.  Please let us know if you don’t give permission to photograph your child.

 

 

Féilire na Bliana/School Calendar
Tá an féilire nuashonraithe don scoilbhliain imithe abhaile arís inniu, déan iarracht laethanta saoire a shocrú le dul leis. Tá sé le feiceáil ar suíomh idirlíne na scoile chomh maith. 
The updated school calendar for this school year is being sent home again and is available on the school website. We ask people to arrange their holidays around closures.

 

Club Obair Bhaile/Homework Club: 
Tosóidh an Club Obair Bhaile ar ais go luath. Má tá suim ort go bhfreastlódh do pháiste air sin, ní gá ach nóta a cuir chugainn roimh Dé hAoine 8ú MF. Déanfaimid iarracht spás a fháil do gach páiste.  Má fhreastlaíonn do pháiste ar an gclub seo, is gá cuimhniú air go bhfuil ort fós leitheoireacht/litriú a sheiceáil le do pháiste gach oiche.
The Homework club will restart shortly. If your child is interested in attending, please send a note into school by next Friday 8th. Even if your child attends this club, please remember that you still need to check their reading, spelling & tables daily.